علاقه همزمان به کار اجتماعی و پژوهش، یک دهه، موسسین بخش سوم را با عناوین مختلف (داوطلب، مدرس، محقق، مشاورمدیریت، طراح کسب و کارهای اجتماعی و...) درگیر سازمان ها و پروژه های مختلف بخش اجتماعی کرد. این تجربه زیسته، امید و شوقی را برای توسعه جامعه بر پایه ایمان به خردی دیگر در بخش اجتماعی به ارمغان آورد. خردی که در کار اجتماعی به کل یا همان جامعه می اندیشد و توسعه را نه عمودی و از طریق دولت بلکه افقی و بر پایه توسعه توانمندی های فردی و اجتماعی می بیند. بر این مبنا، اندیشه تحول جامعه از طریق تحول بخش سوم یا همان بخش اجتماعی و حرکت به سمت سازمان های اجتماعی نوین(Social enterprise) پروژه ما شد و در سال 93، موسسه بخش سوم (با شماره ثبت 36720) برای تحقق آن متولد شد. رسالت اجتماعی ایجاب می کرد که فعالیت هایمان را نه برای حداکثرسازی سود بلکه برای حداکثر سازی منافع اجتماعی سامان دهیم بنابراین، شکل سازمانی غیر انتفاعی (Not for Profit) را سزاوار یافتیم به این امید که خود موسسه و عملکرد آن، نمودی عینی از رسالت آن برای توسعه کارآفرینی اجتماعی و سازمان های اجتماعی نوین باشد.

مدیر عامل: نسیم یادگار: دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران، کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران
رئیس هیئت مدیره: محمد مهدی معماریانی: دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد کارافرینی دانشگاه تهران، مهندسی مکانیک صنعتی شریف